cstegrvvpyk

.

1969’s U.S.ARMY
Cotton 100% ベイカー

表記 W32×L29

DSA 100-69-C-0506
GLENN BERRY MFRS.INC.

何本あってもOKなやつです👌